Wednesday, December 15, 2010

Кддsн мч шояds fям sаffrоn неаrт. Бч-аnsн.

[¤мокsн кi cнаv ме¤]
бч-диsн.... . . . @ . . ....Sukha koi tinka gira mere ghar agan me

Path se bichda hua,koi rahi baitha tha mere pepal ki chav me.

karta mann nindra me khoye,kyo bandh baitha hai tu in beydiyo ko pav me.

Ruka ku ab tu is pepal ki chav me.

Uth baware
kat de ye dor tu abhiman ki.
Tol ab tu maan ko smmaan se.
Jo mila use bhog tu.
Jo gya use rook tu.
Bho rha tha bojh tu neeet shaap ka

mukt ho, haa mukt kr
is gair ke abhiman ko


fir dekh tu ayega wo jo chod gya tha.tujhe is
moksh ki chav me..

De gya wo gyan mujhko
gira tha tinka koi mere pepal ki chav me

No comments:

Post a Comment